Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Auditories

Cada any, la Fundació Seira sotmet els seus comptes a una auditoria externa. La voluntat de transparència, de manteniment i de responsabilitat envers la Fundació obliga a rendir comptes i a aplicar una política sistemàtica de control sobre la gestió econòmica.

L’empresa externa que audita Seira és Audiaxis. Aquesta firma ofereix un servei ajustat a les necessitats de la Fundació Seira atès que treballa amb entitats financeres i també amb organitzacions sense ànim de lucre.

A més, tal i com indica la normativa vigent els comptes es presenten al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya juntament amb el resultat de l’auditoria externa.