Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Òrgans de Govern

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació Seira i la màxima representació de la Fundació recau sobre el President, Perfecto Alonso. Està format per les següents persones:

CÀRREC NOM EMPRESA
President Perfecto Alonso SET-C sccl
Vicepresident primer Miquel Cabré Exsoci d’Ecotècnia
Vicepresident segon David Vargas MAD Systems sccl
Secretària Carme Giménez L’Apòstrof, sccl
Vocal Gemma García Delta, sccl
Vocal Ermen Llobet Exsoci d’Ecotècnia
Vocal Adela Camí Eduvic, sccl
Vocal Manel Cendón TUS, sccl

Al Patronat li correspon vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposa la fundació. La Direcció actual de la Fundació recau sobre la Joana Gómez Rosillo