Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Estudis i informes

Estudi “Realitats i reptes del cooperativisme de treball i de serveis a Catalunya

Resum de l'estudi

 • Conèixer en profunditat la realitat de les cooperatives de treball i de les cooperatives de serveis catalanes.
 • Relacionar i comparar aquesta realitat amb les dades generals disponibles del conjunt d’empreses i també per sectors d’activitat.
 • Definir estratègies per potenciar l’empresa cooperativa catalana. Proposar orientacions, recomanacions i accions concretes que contribueixin a superar els reptes descrits, tant a nivell general, com a nivell sectorial.
 • Retornar, per a cada cooperativa que hagi participat a l’estudi, un informe en el qual es comparin les seves dades amb les del conjunt de cooperatives i d’empreses del seu sector d’activitat.
 • Sistematitzar una metodologia d’anàlisi que permeti realitzar periòdicament nous estudis i establir, així, comparativa històrica.
 • Construir un baròmetre, amb els indicadors més rellevants del teixit empresarial cooperatiu, que s’actualitzi periòdicament.
 • Visualitzar i difondre els aspectes clau de la realitat cooperativa a institucions i mitjans de comunicació, per contribuir a promocionar el cooperativisme.

Productes resultants

 • Informe general de l’estudi (anàlisi i orientacions).
 • Document resum de l’estudi (publicació).
 • Base de dades amb tota la informació resultant de les enquestes realitzades.
 • Informes individualitzats per a les cooperatives participants.
 • Baròmetre cooperatiu.

Metodologia

 • Font principal: enquesta presencial de llarga durada, o bé enquesta telefònica de curta durada, en funció de la dimensió de l’empresa.
 • Altres fonts: informació dels balanços i comptes de resultats procedents del Registre de Cooperatives; informació comparativa de PIMES.
 • Mostra: 500 cooperatives, contemplant la seva representativitat per als següents paràmetres:
  • Cooperatives de treball / cooperatives de serveis.
  • 8 sectors d’activitat predefinits.
  • 4 mides d’empresa (de micro a gran empresa).

Àmbits d’investigació

 1. Dades generals de l’empresa: dades actuals i dades sobre la seva constitució.
 2. Àmbit econòmic i financer: balanç de situació i comptes de resultats.
 3. Àmbit empresarial: instruments de planificació; respostes davant la crisi i projecció de futur; producció i productivitat; innovació i desenvolupament tecnològic; internacionalització; comercialització; capital, reserves i dotacions a fons; ajudes públiques.
 4. Àmbit social / societari: ocupació; política retributiva; organització; formació; participació i òrgans de govern; intercooperació; altres aspectes de la responsabilitat social.

Equip d’investigació

 • Direcció: Antonio Cancelo, Oriol Amat i Albert Serra.
 • Coordinació tècnica: David Pérez i Miquel Miró.
 • Equip d’investigació: Mònica Reig, Carol Romay, Roger Sunyer i altres.
 • Treball de camp: ICC Consultors.

Estat actual de la recerca: Finalitzada

 

Manuals per a les cooperatives Gran part de l’èxit d’una cooperativa rau en la correcta utilització dels instruments financers que té al seu abast. El primer pas, però, és conèixer-los.

Manual finances cooperatives: Títols nominatius, participatius i obligacions

Seguint l’enllaç podreu descarregar-vos els manual

Manual finances cooperatives: Préstec participatiu

Seguint l’enllaç podreu descarregar-vos els manual

Manual finances cooperatives: Anàlisi de les operacions de crèdit

Seguint l’enllaç podreu descarregar-vos els manual

Solucions a l'accés del finançament per a les empreses de l'economia social i cooperatives

Guia pràctica per preparar el dossier de negociació bancària

Seguint l’enllaç podreu descarregar-vos els manual

 

Article Análisis de los principales problemas de financiación de las entidades de la economía social en España publicat Revista Española del Tercer Sector: Financiación del Tercer Sector Nº 27-2014- Cuatrimestre II. CEPES i Fundació Seira. Llegiu-lo aquí Realitats i reptes del cooperativisme de treball. Estudi de la Fundació Seira i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Categories